Thuốc Nam Thiên Tâm

Điều trị bệnh suy thận mạn bằng thuốc nam

Thành quả sau 08 năm cải tiến và học hỏi :
đến năm 2015 thì chỉ số creatine mỗi tháng trung bình giảm từ 12 đến 25 .
Đến năm 2018 học hỏi thêm được nhiều điều .
Bây giờ một tháng chỉ số creatinine giảm trung bình từ 30 đến 50.
Thường xuyên có nhiều người độ 2 giảm xuống độ 1

Xem