Bài Cúng Đầu Tháng ngày rằm

Các Bài Cúng rằm và đầu tháng

 

Ngày rằm và đầu tháng cúng theo thứ tự: bàn thờ gia tiên, trang ông táo, trang ông địa thần tài rồi mới cúng bàn các bác(cô hồn)

nếu chưa có bàn thờ gia tiên thì cúng ông táo trước

Tại trang Ông Táo

 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy các ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Con kính lạy các ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần.
 • Con kính lạy các ngài Kim Niên Địa Chủ Tài Thần
 • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần.
 • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là ....................................................Ngụ tại..........................................................

Hôm nay là ngày…... tháng....… năm đinh dậu.

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả đốt nén hương thơm dân lên trước án

Tín chủ con thành tâm kính mời các ngài:

  ngàì Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần,

ngài Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

Cúi xin các Ngày thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con tòan gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xind dược phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Tại trang ông Địa Thần Tài khấn :

 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy các ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Con kính lạy các ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần.
 • Con kính lạy các ngài Kim Niên Địa Chủ Tài Thần
 • Con kính lạy các ngài Ngũ Phương ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần.
 • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là ....................................................Ngụ tại..........................................................

Hôm nay là ngày…... tháng....… năm đinh dậu.

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả đốt nén hương thơm dân lên trước án

Tín chủ con thành tâm kính mời các ngài:

 

 •  Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần.
 •  các ngài Kim Niên Địa Chủ Tài Thần
 •  các ngài Ngũ Phương ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần.
 •  các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Tại Bàn Các Bác Khấn

LỜI KHẤN NGUYỆN CÚNG CÔ HỒN:

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH
Hôm nay ngày……tháng……năm đinh dậu (Âm lịch).
Con tên là:......tuổi.....Ngụ tại số nhà …,

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày , kẻ lớn, người nhỏ , thập loại cô hồn, các Đảng ,âm binh ngoài đường , ngoài xá, các vị hửu danh vô vị, hửu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn vân vân…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

– Chân ngôn biến thực : ( biến thức ăn cho nhiều )

1. NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG ( 7 Lần )

Chân ngôn Cam lồ thủy .

2. NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA .( 7 lần )